Toimus TORE tugiõpilastegevuse programmi eelkohtumine Viimsi Koolis

TORE programmi tutvustav eelkohtumine toimus Viimsi Koolis 18. septembril ning sellel osalesid huvijuht Kristiina Tiits ja koolipsühholoog Jaana Loopre.

MTÜ noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE on noorteorganisatsioon, mis on loodud 2000. aastal eesmärgiga suurendada ühiskonnas nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Eelkohtumise käigus tutvusime teiste koolide esindajatega (Haabneeme Kool ja Viimsi Kool), kes on valmis TORE programmi oma kooli viima. Samuti tutvusime programmi ajaloo ja olemusega ning koolitusprogrammi ajakavaga. Eelkohtumise läbiviijateks olid TORE tegevjuht Karmen Aasma, koolitaja ja superviisor Maire Lilleberg ning koolitaja Ele Sööl.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:
• tugiõpilaste endi toimetulek;
• sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
• õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

Lähtuvalt kontseptsioonis kirjeldatule panustavad MTÜ NÜ TORE esindajad kiusamisvaba haridustee tegevusprogrammi just sotsiaalsete suhtlemis- ning toimetulekuoskuste arengut soodustavate sisuliste ning teadlikult juhitud tegevustega, mille võtmetingimuseks on TORE juhendajate olemasolu koolis.

Iga kooli starditiim koosneb kahest juhendajast ja kolmest noorest. Poole aasta jooksul toimub kolm kolmepäevast koolitusmoodulit nii juhendajatele kui tugiõpilastele, edaspidi viib koolimeeskond koolis läbi laienduskoolitusi tugiõpilaste ringi laiendamise eesmärgil. TORE programm pakub ka supervisiooni koolitajatele ning praktika lõppedes toimub kogemuskohtumine, mil tehakse kokkuvõtted toimunust. Koolituse maht on 144 akadeemilist tundi.

TORE programmi võtted õpetavad koolitusel osaleval lapsel olla edukas ja igapäevaselt toimetulev, parema suhtlemisoskuse- ja julgusega, suurema kontrollivõimega oma tundemaailma üle, parema eneseväljendusoskusega, oskab paremini arendada ja austada end, aitab toetada eluterveid väärtusi, aitab olla parem sõber ja klassikaaslane. Koolitustel lähtutakse mitte-formaalse õppimise põhimõtetest- läbi mängude, arutelude, praktilise läbimängimise, vestluste, rollimängude, grupi-ja loovtööde on koolituse läbiviijate eesmärk kutsuda osalejates esile teatud muutused hoiakute ning väärtuste kujunemises ja arendada olulisi sotsiaalseid suhtlemis- ja toimetulekuoskusi tugiõpilastegevuse elluviimiseks koolikeskkonnas.

Manusesse on lisatud täiendav informatsioon TORE programmi kohta.