TORE projekti supervisioon 23. märtsil

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programmi üheks etapiks oli läbi viia supervisioon koolitaja Maire Lilleberg’i osalusel. Huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning tugiõpilased (Bianka Põldroos, Kirke Kupits, Andreas Ahi) 6D klassist viisid läbi 21. Kooli 6D klassi õpilastega kahetunnise koolituse teemal «Inimeste erinevused ja sarnasused». Koolitusel osales terve klass koos klassijuhatajaga. Supervisiooni eesmärgiks oli saada tagasisidet superviisorilt, kuidas läks, mis oli hästi ning mida tasuks järgmistel kordadel silmas pidada. Samuti oli eesmärgiks tutvustada TORE tegevust 6D klassis ning anda tugiõpilastele võimalus oma tegevusega olla eeskujuks kaasõpilastele.

Nagu TOREle kombeks, alustati takjaringiga, kus iga osaleja sai lühidalt sõna. Edasi viidi läbi paberirebimisharjutus, mille eesmärgiks oli illustreerida inimeste võimalikku erinevust. Rühmatöö formaadis arutleti hea ja halva lapse stereotüübi erinevusi ning toodi näiteid omadest kogemustest. Järgnes meeskonnamäng, mida analüüsides leiti seoseid päriseluga. Koolitus lõppes lõpuringiga, kus kõik osalejad said individuaalselt välja tuua, mis meelde jäi ning mida kogemusest õpiti.

Hiljem kohtusid superviisor ja koolipoolsed juhendajad kooli juhtkonnaga edasiste plaanide aruteluks. Superviisoripoolne tagasiside koolituse korraldajatele oli väga positiivne.

Järgmisena on plaanis 3. mail toimuv TORE kogemuskohtumine Tabasalu Ühisgümnaasiumis.