Toimus TORE projekti kogemuskohtumine

TORE projekti viimaseks koolitusetapiks oli 3. mail toimunud kogemuskohtumine, mis toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumis. 21. Koolist osalesid huvijuht Kristiina Tiits ja psühholoog Jaana Loopre ning tugiõpilased Andreas Ahi ja Bianka Põldroos 6.D. klassist. Läbiviijatena olid kohal TORE koolitajad Maire Lilleberg, Ele Sööl ning tegevjuht Karmen Aasma. Meid võõrustasid Tabasalu gümnaasiumis TORE juhendaja Eda ning kolm tugiõpilast. Juhendajaid ja õpilasi oli kohal ka Viimsi Koolist ja Tallinna Tehnikagümnaasiumist. Kohtumise eesmärgiks oli anda ülevaade, kuidas TORE tegevus igas koolis on käima läinud. Andsime tagasisidet esimestest rõõmudest ja muredest TORE ringi käivitamisel. Iga kool esitas enda tegevusplaani ning kirjeldas möödunud kuid. Kohtumise käigus esitati ka koolitajatele küsimusi TORE tegevuse läbiviimise erinevate võimaluste kohta oma koolis. Ajurünnaku käigus andsid ka teised koolid üksteise küsimustele vastuseid. Koolitus lõppes piduliku tunnistuste üleandmisega.
Read More

TORE projekti supervisioon 23. märtsil

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programmi üheks etapiks oli läbi viia supervisioon koolitaja Maire Lilleberg’i osalusel. Huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning tugiõpilased (Bianka Põldroos, Kirke Kupits, Andreas Ahi) 6D klassist viisid läbi 21. Kooli 6D klassi õpilastega kahetunnise koolituse teemal «Inimeste erinevused ja sarnasused». Koolitusel osales terve klass koos klassijuhatajaga. Supervisiooni eesmärgiks oli saada tagasisidet superviisorilt, kuidas läks, mis oli hästi ning mida tasuks järgmistel kordadel silmas pidada. Samuti oli eesmärgiks tutvustada TORE tegevust 6D klassis ning anda tugiõpilastele võimalus oma tegevusega olla eeskujuks kaasõpilastele. Nagu TOREle kombeks, alustati takjaringiga, kus iga osaleja sai lühidalt sõna. Edasi viidi läbi paberirebimisharjutus, mille eesmärgiks oli illustreerida inimeste võimalikku erinevust. Rühmatöö formaadis arutleti hea ja halva lapse stereotüübi erinevusi ning toodi näiteid omadest kogemustest. Järgnes meeskonnamäng, mida analüüsides leiti seoseid päriseluga.…
Read More

Toimusid TORE tugiõpilaskoolituse I ja II moodul

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) I moodul Harjumaa koolidele toimus 5.-7. oktoobril 2017 Kloogaranna Noortelaagris. 21. Koolist osalesid huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Kirke Kupits ja Bianca Põldroos. Teistest Harjumaa koolidest olid esindatud õpilased ning juhendajad Tallinna Tehnikagümnaasiumist, Tabasalu Ühisgümnaasiumist, Jüri Gümnaasiumist ja Viimsi Koolist. Koolitajateks olid taaskord Hele Sööl ja Maire Lilleberg.  Lisainfo veebilehelt www.tore.ee. Esimese mooduli kolmepäevases kohtumises käsitleti järgmisi teemasid: TORE tegevuse ajalugu ja olemus Koolituse eesmärgid ning tutvumine iseenda ja kaaslastega Tugiõpilase olemus Inimeste erinevused ja sarnasused Väärtused Aktiivne kuulamine Antud teemad arutleti ringis läbi ning kinnistati erinevaid aktiivõppemeetodeid kasutades. TORE II moodul Harjumaa koolidele toimus 16.-18. novembril 2017 Kloogaranna Noortelaagris. Osalejad 21. Koolist olid huvijuht Kristiina Tiits ning ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Kirke Kupits ja Bianca…
Read More

Toimus TORE tugiõpilastegevuse programmi eelkohtumine Viimsi Koolis

TORE programmi tutvustav eelkohtumine toimus Viimsi Koolis 18. septembril ning sellel osalesid huvijuht Kristiina Tiits ja koolipsühholoog Jaana Loopre. MTÜ noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE on noorteorganisatsioon, mis on loodud 2000. aastal eesmärgiga suurendada ühiskonnas nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. Eelkohtumise käigus tutvusime teiste koolide esindajatega (Haabneeme Kool ja Viimsi Kool), kes on valmis TORE programmi oma kooli viima. Samuti tutvusime programmi ajaloo ja olemusega ning koolitusprogrammi ajakavaga. Eelkohtumise läbiviijateks olid TORE tegevjuht Karmen Aasma, koolitaja ja superviisor Maire Lilleberg ning koolitaja Ele Sööl. Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis: • tugiõpilaste endi toimetulek; • sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele; • õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö. Lähtuvalt kontseptsioonis kirjeldatule panustavad MTÜ NÜ…
Read More

Toimus programmi Hooliv klass 2017 avaseminar kümnele Eesti koolile

Hooliva klassi programmi avaseminar toimus 11.09.17 Roseni tornis, aadressil Mere pst 6, Tallinnas. Koolitusel osalesid 21. Kooli 7A klassi klassijuhataja Ülle-Ly Vohnja, klassijuhatajate õppetooli juht Heli Raidma ning koolipsühholoog Jaana Loopre. Koolitajateks olid SA Archimedese noorteagentuuri asejuht Marit Kannelmäe-Geerts ja programmi tegevusraami ja sisu üks väljatöötajatest Hele Riit ning programmi teostajaks Sihtasutus Archimedes noorteagentuur. Programmi idee pärineb Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnalt ja Eesti Noorsootöö Keskuselt. Programm panustab Eesti noortevaldkonna arengukava (2014-2020) elluviimist tugevdades koolinoorsootööd ja panustades noorte tõrjutusriski vähendamisesse ning seda rakendati esmalt 2014. aastal. Programm on mõeldud klassidele (6.-7. kl), mis ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel. Avaseminari eesmärgiks oli kohtuda käesoleval aastal Hooliva klassi projektis osalevate koolidega ning tutvustada Hooliva Klassi programmi eesmärke, programmi alustala- motiveeriva intervjuu olemust, programmi eelnevate aastate tulemusi ja…
Read More