Kõik Digiteod

Home / Kõik Digiteod

Konverents „Muutuv õpikäsitus – kuidas see klassiruumis välja näeb?“

Konverents „Muutuv õpikäsitus – kuidas see klassiruumis välja näeb?“ toimus 23. märtsil 2017 Tallinna Ülikoolis. Osales Juta Hirv. Keskse teemana käsitleti uudset õppimise viisi, milleks on universaalselt kujundatud õppimine – Universal Design for Learning – UDL), mis kujutab endast mõtteviisi muutust hariduses, mis parandab paljude õpilaste õpitulemusi. Ühiskond on muutunud ja ühiskond vajab muutustega toimetulevaid-kohanevaid ja loovaid isiksusi, kellel on õpivalmidus ja õpioskused ning kes on ennast juhtivad õppijad. Nimetatud pädevusi tuleb õppetundides arendada. Oluliselt rõhutati tunni eesmärgistamist, õppijate erinevusi silmas pidades, paindlikke meetodeid ja õppematerjale ning sagedast õpiedu jälgimist ja tagasisidestamist. Manuses on isiklik õpiprofiili küsimustik ja UDLi rakendamise olulised elemendid ning universaalselt kujundatud õppimise raamistik, mis on tõlgitud Kansase Ülikooli eripedagoogika osakonna dotsent James Bashami ettekandest. Kasutage materjale oma tundide planeerimise ja läbiviimise mõtestamiseks ning testige õpilasi nende…
Read More

Käitumishäiretega laps koolis: efektiivsed ennetus- ja sekkumisstrateegiad

13.03.17 toimus 1-päevane Verge metoodikal põhinev (verge.ee) koolitus „Käitumishäirega laps koolis: Efektiivsed ennetus- ja sekkumisstrateegiad“. Koolitajaks oli kliiniline psühholoog Airiin Demir, kes omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust käitumishäiretega laste ravis. Kooli meeskonnast osalesid koolitusel Meelis Kond, Juta Hirv ja Kris Härsing. Koolitus juhatati sisse käitumishäiretega laste riskifaktorite tutvustusega mõistmaks põhjuseid häire taga. Riskifaktorid võib laias laastus jagada kolme rühma: individuaalsed, kooliga seotud ja keskkonnast tulenevad. Tasub teada, et pea alati on käitumishäire taga enam kui üks põhjus ning tegelema peaks hakkama just selle põhjusega, mille mõjutamine on meie võimuses. Välja toodi ka lapse kaitsefaktorid ehk tegurid, mis töötavad laste kasuks. Kaitsefaktorid võib jaotada nii: individuaalsed, perekondlikud, kooliga seotud ning võrgustikust tulenevad. Kaitsefaktorite välja selgitamine on sama oluline kui riskifaktorite loetlemine. Seejärel keskenduti käitumisprobleemide ennetamisstrateegiatele koolikeskkonnas. Tutvustati ühte konkreetset Norrast pärit ennetussüsteemi…
Read More

Vabariiklik täienduskoolitus „Tehnoloogiaõpetuse õpikäsitus. Puutetundliku lülitiga valgusti“

18.- 19.02.2017 ja 11.-12.03.2017 toimus Tallinna 21. Koolis vabariigi tehnoloogiaõpetuse õpetajatele täienduskoolitus „Tehnoloogiaõpetuse õpikäsitus. Puutetundliku lülitiga valgusti“.  Täienduskoolitusel käsitleti järgmisi teemasid: Tehnoloogiaõpetuse õpikäsitus Teema „Elektroonika ja puit“ Elektriskeemi koostamine Valgusti 3D modelleerimine vabavaralise Google Sketchup’iga Õpetaja oma toote praktiline disainiprotsess Rühmatööd ja nende esitlused (tehnoloogiaõpetuse õpitulemused, lõiming, sobivad õppemeetodid) Meie koolist osales täienduskoolitusel tehnoloogiaõpetuse õpetaja Mart Soobik ja tegi esitluse teemal „Tehnoloogiaõpetuse õpikäsitus“.
Read More

Täienduskoolitus vabariigi loodusainete ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajatele „Tehnoloogiline kirjaoskus praktikasse. Isesõitvad sõidukid“

26.- 27.10.2017 Laagri Koolis ja 02-03.12.2017 Viljandi Kesklinna Koolis toimus täienduskoolitus vabariigi loodusainete ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajatele teemal „Tehnoloogiline kirjaoskus praktikasse. Isesõitvad sõidukid“. Täienduskoolitustel käsitleti järgmisi teemasid: Tehnoloogiline kirjaoskus ja õpikäsitus. Tänapäeva sõidukid. Vesiniksõiduki mudel Õpilaste tegevused Soome koolides Vabajooksusõidukite võistlus, festival „Noor insener“ Plastdetailide töötlemine Elektriskeemid, mikromootorid, päiksepaneelid, ülekanded. Sõiduki 3D modelleerimine vabavaralise Google Sketchup’iga Rühmatööd ja nende esitlused (tehnoloogiaõpetuse õpitulemused, lõiming, sobivad õppemeetodid) Sõiduki praktiline disainiprotsess. Meie koolist osales täienduskoolitusel tehnoloogiaõpetuse õpetaja Mart Soobik ja tegi esitluse teemal „Tänapäeva sõidukid“.
Read More
Veebilehe Digitegu kasutamise koolitus

Veebilehe Digitegu kasutamise koolitus

Koolituse eesmärk oli tutvustada seminaride ja koolituste kokkuvõtete sisestamise lehekülge Digitegu. Koolituse korraldas 27. veebruaril 2017 Tallinna 21. Kool oma ruumides. Koolitajad olid juhtkond ning IT personal, osalesid kooli töötajad. Selgitati lehekülje loomise eesmärki ning oodatud kaastööde vormi. Tutvustati lehekülje ülesehitust ning haldusliidese kasutamist - sisselogimist, koolituste kokkuvõtete lisamist ja täiendamist. Näidati, kus asuvad juhendmaterjalid ning millised on nõuded kaastööde sisule ja vormistusele. Koolitus oli vajalik ning andis hea ülevaate seminaride ja koolituste kokkuvõtete esitamisest Tallinna 21. Koolis. Kokkuvõtte koostas Ivari Horm. Viited Veebileht - https://digitegu.21k.ee Haldusliides - https://digitegu.21k.ee/wp-admin
Read More

Kompetentsikonverents 2017 – Teel maailma parimaks haridusjuhiks

06.01.2017 toimus Haridus-ja Teadusministeeriumi ning SA Innove poolt korraldatud Kompetentsikonverents, kus osales direktor Meelis Kond. Juhi kompetentsimudeli tundmine õpetajaskonna poolt loob eeldused mõistmaks kaasaegse haridusasutusele esitatavaid nõudeid ja ootusi, mis omakorda mõjutavad iga õppeasutuse suundumusi ja koolipere liikme eesmärke. Kompetentsimudeli rakendamine koolitöös aitab hoida fookuses orienteeritust innovatsioonile ja tulemuslikkusele. Konverentsimaterjalid on saadaval: siin  
Read More