Kõik Digiteod

MOOC-miks, kellele ja kuidas?

Tartu Ülikooli e-kursus. Kursusel anti ülevaade sellest, mis on MOOC (Massive Open Online Courses) ja millised on nõuded heale MOOCile. MOOC on üldjoontes paljude õppijatega, kõigile avatud veebipõhine kursus. MOOCil puudub eestikeelne nimetus ning samuti on väga erinevalt tõlgendatavad tema omadused. Üldiselt peetakse massiivsuse all silmas suurt õppijate arvu, kusjuures pole oluline reaalne õppijate arv kursusel, vaid valmisolek väga suureks õppijate arvuks. Selgus, et hea MOOCi koostamine on väga mahukas ja kollektiivne töö. Materjalides on nõuandeid videode tegemiseks, nõudeid tekstile jm. Osaales Signe Hohensee.  
Read More

Erasmus+ SMILE kursus

  Kursus toimus 27.08-3.09.2017 Lissabonis. SMILE (Schools Museums Internet Learning Education) oli väga asjalik ning sisaldas mitmeid eelnevalt ettevalmistatud kodutöid, rühmatöid, muuseumide külastusi ja aktiivset suhtlust erinevate Euroopa riikide (Kreeka, Horvaatia, Poola, Saksamaa, Läti, Soome, Rootsi) õpetajatega. Saime teadmisi kuidas kasutada muuseume ja näituseid koolitöö osana, milliseid metoodikaid kasutades panna õpilasi huvi tundma ja uut infot omandama. Lisaks õppisime kasutama Adobe Spark äppi, mille saame ka oma koolis iPad-idega kasutusele võtta. Info kursuse kohta on SIIN. Osales Kaja Kadarik.
Read More

Rahvusvaheline tehnoloogiakasvatuse XIV suvekonverents 2017 „Multimateriaalne kool, robootika ja programmeerimine“

12.- 14.06.2017 toimus Hiiumaal rahvusvaheline tehnoloogiakasvatuse XIV suvekonverents 2017 teemal „Multimateriaalne kool, robootika ja programmeerimine“. Traditsiooniline tehnoloogia ainevaldkonna alane rahvusvaheline suvekonverents toimus koos Soome ja Rootsi kolleegidega Kassari Puhkekeskuses ja Kärdla Põhikoolis, korraldajateks oli MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit (ETKL) ja Step Systems Oy (STEP). Esimesel päeval toimusid loengud ja esitlused tehnoloogia ainevaldkonna olulistel teemadel nii Soomes kui ka Eestis, päeva teine pool oli tutvumine paikkonna ettevõtetega. Teisel päeval toimub tegevus mitmes töötoas.  Töötubade tegevus oli nii traditsioonilise õpetuse kui ka uuema tehnoloogia alalt, nt traditsiooniline rootsi vakk (svepa), sepistamine, logotrükkimine tekstiilile, VEX Robotics, Programmerimine RobotC. Kolmandal päeval toimus lühiseminar, ühtne tehnoloogia töötuba ja sportlik-tehnoloogiline maavõistlust. Meie koolist osales rahvusvahelisel suvekonverentsil tehnoloogiaõpetuse õpetaja Mart Soobik ja tegi esitluse teemal „Õpilaste tehnoloogiliste teadmiste võrdlev uuring Soomes ja Eestis“.
Read More

Aktiivne vahetund

7. aprillil 2017 osalesid huvijuht Kristiina Tiits ja 4B klassi õpilane Maria Kuusk Tallinna Haridusameti korraldatud koolitusel „Aktiivne vahetund“ Tallinna Õismäe Gümnaasiumis. Koolitajaks oli füsioterapeut ja Laste Tervisekooli juhendaja Merle Leiner, kes selgitas, kuidas osavustreening on seotud aju tegevusega. Merle Leiner tõi aju ja keha koostöö iseloomustamiseks lihtsa näite: Ajus on palju rakke, kuid need ei suhtle omavahel. Nagu siis kui sa esimest korda kooli läksid, oli koolis palju lapsi, aga sa ei tundnud neist peaaegu kedagi ja seepärast ei kiirustanud sa nendega suhtlema. Esimesel koolipäeval sa veel ei kutsunud neid endaga mängima ja te ei teinud midagi väga palju ühiselt koos. Aja jooksul aga oled õppinud järjest rohkem lapsi oma koolist tundma ja teil on ühiseid tegevusi. Sama on ajus, et kui sa kasvad ja õpid tegema erinevaid liigutusi,…
Read More

DHX infopäev – riigi üleminekust hajusale dokumendivahetusele

06.04.2017 osales sekretär Terje Viertek infopäeval, mida korraldas Riigi Infosüsteemi Amet Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Miks hajus? - Eneli Järve (RIA) Mis on DHX? - Priit Raspel (RIA) Millal mida toimub? - Hannes Kiivet (RIA) Toest kohalikele omavalitsustele - Henri Pook (Eesti Maaomavalitsuste Liit / Eesti Linnade Liit) Seos X-teega ja edasine areng - Heiko Vainsalu (RIA) Ettekannete slaidid on kättesaadavad siit: https://tark-e-riik.punkdigital.ee/pdf/DHX-infopaev-2017-04-06.pdf
Read More

Füüsikast ja selle õpetamisest

28.03.2017 TTÜ Lektor TTÜ emeriitprofessor Rein-Karl Loide Sisu: füüsika õppekava, vead õpikutes, täiendused õpikutes, seosed matemaatikaga
Read More

Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis

Koolitusel osalesid 3 kooli ja 4 lasteaia meeskonnad. Meie kooli meeskonda kuulusid: Anne-Ly Lään, Marju Meremäe, Endla Üksti ja Signe Hohensee. Koolitus oli meeleolukas ja toimus kasutades erinevaid kaasavaid õppemeetodeid, mida saime kohapeal katsetada. Koolituse etappide vahepeal toimusid kodutööd, mille käigus proovisime õpitut klassiruumis ja kokku saades toimusid arutelud. Koolitused toimusid kolmes etapis oktoobris 2016 ning jätkuvad koostööseminaridega märtsis 2017. Meie koolis toimub seminar 29. märtsil. Koolituse viisid läbi Tallinna Ülikooli õppejõud Katrin Poom-Valickis ja Kaia Köster. Koolituse eesmärkideks oli õppida kaasavaid õppemeetodeid, mida klassiruumis katsetada/rakendada ning parimate kogemuste ja teadmiste jagamine professionaalse koostöö raames osalevate erinevate haridusasutuste vahel.  Koolituse materjalidega saab tutvuda nendelt linkidelt: I moodul, II moodul, III moodul.
Read More

Konverents „Muutuv õpikäsitus – kuidas see klassiruumis välja näeb?“

Konverents „Muutuv õpikäsitus – kuidas see klassiruumis välja näeb?“ toimus 23. märtsil 2017 Tallinna Ülikoolis. Osales Juta Hirv. Keskse teemana käsitleti uudset õppimise viisi, milleks on universaalselt kujundatud õppimine – Universal Design for Learning – UDL), mis kujutab endast mõtteviisi muutust hariduses, mis parandab paljude õpilaste õpitulemusi. Ühiskond on muutunud ja ühiskond vajab muutustega toimetulevaid-kohanevaid ja loovaid isiksusi, kellel on õpivalmidus ja õpioskused ning kes on ennast juhtivad õppijad. Nimetatud pädevusi tuleb õppetundides arendada. Oluliselt rõhutati tunni eesmärgistamist, õppijate erinevusi silmas pidades, paindlikke meetodeid ja õppematerjale ning sagedast õpiedu jälgimist ja tagasisidestamist. Manuses on isiklik õpiprofiili küsimustik ja UDLi rakendamise olulised elemendid ning universaalselt kujundatud õppimise raamistik, mis on tõlgitud Kansase Ülikooli eripedagoogika osakonna dotsent James Bashami ettekandest. Kasutage materjale oma tundide planeerimise ja läbiviimise mõtestamiseks ning testige õpilasi nende…
Read More

Käitumishäiretega laps koolis: efektiivsed ennetus- ja sekkumisstrateegiad

13.03.17 toimus 1-päevane Verge metoodikal põhinev (verge.ee) koolitus „Käitumishäirega laps koolis: Efektiivsed ennetus- ja sekkumisstrateegiad“. Koolitajaks oli kliiniline psühholoog Airiin Demir, kes omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust käitumishäiretega laste ravis. Kooli meeskonnast osalesid koolitusel Meelis Kond, Juta Hirv ja Kris Härsing. Koolitus juhatati sisse käitumishäiretega laste riskifaktorite tutvustusega mõistmaks põhjuseid häire taga. Riskifaktorid võib laias laastus jagada kolme rühma: individuaalsed, kooliga seotud ja keskkonnast tulenevad. Tasub teada, et pea alati on käitumishäire taga enam kui üks põhjus ning tegelema peaks hakkama just selle põhjusega, mille mõjutamine on meie võimuses. Välja toodi ka lapse kaitsefaktorid ehk tegurid, mis töötavad laste kasuks. Kaitsefaktorid võib jaotada nii: individuaalsed, perekondlikud, kooliga seotud ning võrgustikust tulenevad. Kaitsefaktorite välja selgitamine on sama oluline kui riskifaktorite loetlemine. Seejärel keskenduti käitumisprobleemide ennetamisstrateegiatele koolikeskkonnas. Tutvustati ühte konkreetset Norrast pärit ennetussüsteemi…
Read More